Zondagsschool ’t Mosterdzaadje

Iedere zondagochtend (met uitzondering van de zomer- en Kerstvakantie en de zondag van Carnaval, Pasen en Pinksteren) komen we van 9.30-10.30 uur bij elkaar in Conventus. Centraal staat de Bijbelse vertelling en wat dat ons als kinderen en personeel te zeggen heeft. We volgen daarbij de roosterboekjes van de Hervormde Zondagsscholenbond. De kinderen zijn verdeeld in twee groepen. De jongste groep bestaat uit de kinderen uit groep 1 t/m 4. De kinderen uit groep 5 t/m 8 vormen de oudste groep.

 Zondagsschool is er voor alle kinderen

Onze zondagsschool bestaat al meer dan 100 jaar. Op de zondagsschool ontvangen kinderen van de gemeente op de dag des Heeren onderwijs vanuit Gods Woord. Het onderwijs sluit aan bij de belofte van de ouders bij de doop van hun kind, om hem/haar te (laten) onderwijzen. Bovendien leren kinderen zo op jonge leeftijd dat de Heere van ons vraagt samen te komen en te luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft (Spr. 22:6, Hebr. 10:25).

Kinderen worden uitgenodigd om vriendjes mee te nemen Ook neefjes of nichtjes die logeren zijn van harte welkom.

Groep 1 t/m 4

Deze groep komt bij elkaar in de bovenzaal van Conventus. Bij de deur staat één van de leerlingen klaar met het busje voor het zendingsgeld. Met dit geld sponsoren we een kind uit Malawi.

Bij binnenkomst krijgen de kinderen een nieuw plaatje voor in hun Bijbelse Geschiedenisboekje. Aan het einde van het jaar krijgen ze dit boekje mee naar huis.

Om 9.30 uur wordt er begonnen met het zingen van een psalm en gebed. Elke week leren de kinderen een psalmversje en een Bijbeltekst, deze worden na de opening overhoord. De kinderen zingen de psalm en zeggen de tekst gezamenlijk op. Aan het begin van een schooljaar krijgen de kinderen een roosterboekje waarin per zondag het thema, Bijbelgedeelte, psalm en Bijbeltekst staat. Dit roosterboekje nemen de kinderen elke zondag mee. Na het opzeggen van de psalm en tekst krijgt ieder kind een stempel in hun roosterboekje

Na het overhoren gaat de Bijbel open en wordt er uit de Bijbel verteld. Na de vertelling is er gelegenheid voor vragen of gesprek. Daarna wordt er nog iets voorgelezen en gezongen en eindigen we met dankgebed.

Groep 5 t/m 8

De oudste groep komt bij elkaar in de grote zaal van Conventus. Op de tafel voorin staat het zendingsbusje klaar. Na het beginnen met zingen en gebed gaat de Bijbel open. Na een korte inleiding wordt er uit de Bijbel verteld.

Na de vertelling wordt de groep gesplitst in groep 5/6 en groep 7/8. De kinderen maken de verwerking/puzzel uit hun roosterboekje. Ondertussen worden de Bijbeltekst en psalm overhoord. Hiervoor krijgen de kinderen een cijfer. Na het overhoren praten we door over de vertelling die deze dag centraal staat. Het zondagsschooluur wordt afgesloten met het zingen van een psalm en dankgebed.

Overhoren

De kinderen leren, afgestemd op hun niveau, een psalmversje en Bijbeltekst. We hopen dat de Goddelijke woorden op deze wijze met de hulp van Gods Geest ingang vinden in de kinderharten. Overigens stemmen we het overhoren (en het cijfer) af op de vermogens van het kind. Sommige kinderen zeggen daarom, in overleg met de ouders, alleen een psalmversje (of een tekst) op. Een kind dat zijn/haar best heeft gedaan krijgt doorgaans een tien. 

Bijeenkomsten met familie en belangstellenden

Per jaar zijn er drie momenten waarbij ook de familie en andere belangstellenden van harte zijn uitgenodigd. Dit is de kerstbijeenkomst, de paasbijeenkomst en het afscheid van de groep 8 leerlingen.